Heeft u nog vragen, bel ons!

Bel ons via

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument. De voorwaarden zijn voor eenieder toegankelijk en opgenomen op onze website; www.margrietbolhuis.nl

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Identiteit:

Naam:Margriet Bolhuis
Adres: Ruinerwold - Nederland
Telefoonnummer: 06-49359902
KVK-nummer: 69670633
BTW-NR: NL1942788827B03

 

Artikel 2. Klantgegevens

De gegevens die u via www.margrietbolhuis.nl verstrekt behandelen wij vertrouwelijk. Deze gegevens worden niet vastgelegd in een bestand.

Artikel 3. Toepasbaarheid

Onderstaande is van toepassing op alle bezoeken aan en het gebruik van de Margriet Bolhuis website en op alle informatie en gegevens die via deze website worden aangeboden.

Artikel 4. Gegevens die verstuurd worden via de Margriet Bolhuis website

De gegevens die u opgeeft via onze internetsite worden via een beveiligd protocol over het world wide web gestuurd. De Nederlandse cookiewetgeving schrijft voor dat gebruikers van Nederlandse websites toestemming moeten geven voor het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die bij een bezoek aan een website tijdelijk op de harde schijf van uw computer worden geplaatst.

Artikel 5. Internetverkoop

Voor verkopen aan consumenten/bedrijven via internet gelden de wettelijke regels voor verkoop op afstand.

Artikel 6. Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Margriet Bolhuis internetsite waaronder de programmatuur, teksten, beelden en geluiden berusten bij Margriet Bolhuis. Het is niet toegestaan, zonder toestemming van Margriet Bolhuis, de op de Margriet Bolhuis website vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken anders dan voor persoonlijk gebruik.


Artikel 7. Prijs
 en verzendkosten

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw en inclusief accijnzen, belastingen, invoerrechten, andere heffingen.
 3. De op de Margriet Bolhuis website genoemde prijzen zijn bindend, uitgezonderd bij verschrijvingen en afwijkingen door synchronisatiefouten. Alle prijzen in Euro’s. De prijzen zijn inclusief eventuele bezorgkosten in Nederland en exclusief eventuele cadeauverpakkingen.

 

Artikel 8. Aanbod

 1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden wijnen. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Margriet Bolhuis maakt gebruik van afbeeldingen. Deze afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden wijnen. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 2. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 3. Indien de wijn en/of aanverwant product niet meer voorradig is dan wordt u telefonisch of per e-mail op de hoogte gesteld. Margriet Bolhuis stelt u dan een alternatief voor.

 

Artikel 9. Betaling

Voor bestellingen via de website gelden de volgende regelingen: U kunt bij een bestelling/bezorging uitsluitend vooraf betalen door middel van een betaling via Ideal.

 

Artikel 10. Bezorging algemeen

 1. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 2. Margriet Bolhuis zal alle geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 2 tot 3 werkdagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 2 tot 3 werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 3. Na ontbinding conform het vorige lid zal Margriet Bolhuis het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. De bezorging vindt plaats door Margriet Bolhuis zelf of per koeriersdienst.
 6. Margriet Bolhuis is nooit aansprakelijk voor schade ten gevolge van de overschrijding van de levertijd.

 

Artikel 11. Breuk of vermissing

Mocht er tijdens transport breuk of vermissing optreden dan draagt Margriet Bolhuis er zorg voor dat de ontbrekende wijnen zo spoedig mogelijk nageleverd worden. De nalevering kan alleen uitgevoerd worden als u bij Margriet Bolhuis  een melding maakt van breuk of een incomplete zending. U kunt de melding doorgeven via m.bolhuis@outlook.com

Artikel 12. Ontbinding overeenkomst

Indien de maximale levertijd van 30 dagen wordt overschreden heeft u het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden. 

Artikel 13. Aansprakelijkheid

Margriet Bolhuis is niet aansprakelijk voor bedragen hoger dan het factuurbedrag, althans niet voor een hoger bedrag dan waarvoor de verzekering van Margriet Bolhuis aansprakelijk kan worden gesteld.
Ondanks de permanente zorg en aandacht die de auteurs en opstellers besteden aan de samenstelling van onze website, kan Margriet Bolhuis op geen enkele wijze instaan noch enig garantie afgeven voor de juistheid of volledigheid van de informatie op de website. Aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Margriet Bolhuis aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van deze website.

Artikel 14. Kwaliteitsgarantie

De ondernemer staat er voor in dat de wijnen voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

 

Artikel 15. Eigendomsvoorbehoud

 1. De geleverde producten blijven in eigendom van Margriet Bolhuis tot het moment waarop de klant alle openstaande schulden ten opzichte van Margriet Bolhuis heeft voldaan.
 2. Koper mag zolang niet is voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen de contractgoederen niet in eigendom aan derden overdragen anders dan in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf, noch de contractgoederen tot meerdere zekerheid aan derden verpanden.

 

Artikel 16. Rechtsgeschil

Alle gevallen waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door het Nederlands recht. Alle geschillen welke uit een overeenkomst tussen  Margriet Bolhuis  en haar afnemers voortvloeien zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter

Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die verkoper redelijkerwijs moet maken ter handhaving van de naleving van deze voorwaarden en van de overeenkomst(en), waarin naar deze voorwaarden wordt verwezen, komen voor rekening van koper. Consumenten zijn deze kosten pas verschuldigd nadat zij hiertoe door verkoper zijn aangemaand.

Artikel 17. Klachten

Indien u, in het algemeen, een klacht heeft dan kunt u altijd contact met ons opnemen: e-mail; m.bolhuis@outlook.com

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting aan voor consumenten, die u kunt vinden op http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Wij nemen vrijwillig deel aan een geschillenbeslechtingsprocedure. 

 

>
Beste gebruikers, deze site bewaart cookies op uw computer. Het doel is om uw ervaring op onze website te verbeteren en u tegelijkertijd meer gepersonaliseerde diensten aan te bieden. Cookies worden ook gebruikt voor het personaliseren van advertenties.

Als u meer informatie wilt over de cookies die wij gebruiken, raadpleeg dan ons Privacybeleid. Door cookies te accepteren, stemt u in met het gebruik ervan. U kunt de instellingen van de cookies ook aanpassen. Als u weigert, worden uw gegevens niet bijgehouden wanneer u deze site bezoekt. Er wordt slechts één cookie gebruikt in uw browser om uw voorkeur dat u niet gevolgd wilt worden te onthouden.
Cookie-instelling bewerken